การบริหารองค์กร
ทั้งหมด 37 รายการ
สินค้า The Corporation of Design II

The Corporation of Design II

ผู้เขียน : พิภพ อุดร

170.00

Favorites
สินค้า อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี

อะ เซนส์ ออฟ เออร์เจนซี

ผู้เขียน : John P" Kotter

250.00

Favorites
สินค้า องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม

องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรม

ผู้เขียน : Robert B.Tucker

220.00

Favorites
สินค้า องค์กรมีดีไซน์

องค์กรมีดีไซน์

ผู้เขียน : รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช และคณะ

168.00

Favorites
สินค้า ลีนอย่างไรสร้างกำไรให้องค์กร

ลีนอย่างไรสร้างกำไรให้องค์กร

ผู้เขียน : วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

195.00

Favorites
สินค้า องค์กรและการจัดการ

องค์กรและการจัดการ

ผู้เขียน : Angelo Kinicki / Brian Williams

295.00

Favorites
สินค้า ผู้นำองค์กรแห่งยุค Lessons from the Top CEOs

ผู้นำองค์กรแห่งยุค Lessons from the Top CEOs

ผู้เขียน : ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

160.00

Favorites
สินค้า Alignment: การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ

Alignment: การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ

ผู้เขียน : Robert S.Kaplan & David P.Norton

380.00

Favorites
สินค้า การบริหารงานส่วนหน้าในสถาบันที่พักแรมต่าง ๆ

การบริหารงานส่วนหน้าในสถาบันที่พักแรมต่าง ๆ

ผู้เขียน : อ.ขจิต กอบเดช

300.00

Favorites
สินค้า หลักรัฐประศาสนศาสตร์

หลักรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้เขียน : วิรัช รัชนิภาวรรณ

230.00

Favorites
สินค้า ประชาชาติยุคดิจิตอล

ประชาชาติยุคดิจิตอล

ผู้เขียน : Anthony G. Wilhelm

250.00

Favorites
สินค้า กลวิธีปกครองคน

กลวิธีปกครองคน

ผู้เขียน : Kathleen K. Reardon, Ph.D.

250.00

Favorites
1 | 2 | 3 | 4 |