วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 ปี 51 : B2S บีทูเอส
หนังสือเด็ก > คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 ปี 51

วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1 ปี 51

เนื้อหาในหนังสือได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในการสังเกต ค้นคว้า
การสร้างองค์ความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์


เนื้อหาโดยสังเขป
1. ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า,ประโยชน์ของพืช,การบำรุงรักษาพืช
2. ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์,การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์,ประโยชน์ของสัตว์,การบำรุงรักษาสัตว์
3. ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของคน,การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของคน
4. ชนิดของวัสดุ,สมบัติของวัสดุ,การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ
(สรุปใจความสำคัญของหนังสือ กระชับ และทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่าย)

ผู้เขียน : อาจารย์ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 125.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 8858710303674   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : บริษัทสำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จำกัด
หมวด : คู่มือเรียนสำหรับเด็กเล็ก
ขนาด : 18.5 x 25.5 x 0.8
จำนวนหน้า : 200  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : การ์ด 2 หน้า

 

รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือได้พัฒนาให้สอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในการสังเกต ค้นคว้า
การสร้างองค์ความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาตร์และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์


เนื้อหาโดยสังเขป
1. ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า,ประโยชน์ของพืช,การบำรุงรักษาพืช
2. ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์,การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์,ประโยชน์ของสัตว์,การบำรุงรักษาสัตว์
3. ปัจจัยในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของคน,การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของคน
4. ชนิดของวัสดุ,สมบัติของวัสดุ,การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่าง ๆ
(สรุปใจความสำคัญของหนังสือ กระชับ และทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ง่าย)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :