ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ (ปรับปรุงใหม่ 2556) : B2S บีทูเอส
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ (ปรับปรุงใหม่ 2556)

ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ (ปรับปรุงใหม่ 2556)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 พร้อมคำอธิบายและสรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 พร้อมแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 108 ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ สรุปประเด็นปัญหา ข้อหารือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2555 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ใช้ในปัจจุบัน ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พร้อเฉลย เหมาะสำหรับ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วมงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนตำแหน่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนในทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ วิชาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ผู้เขียน : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 158.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786162371622   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง บจก.
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 18.5 x 26 x 1.8
จำนวนหน้า : 158  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 พร้อมคำอธิบายและสรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 พร้อมแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 108 ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ สรุปประเด็นปัญหา ข้อหารือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2555 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ใช้ในปัจจุบัน ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พร้อเฉลย เหมาะสำหรับ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วมงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนตำแหน่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนในทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ วิชาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

220.00

Favorites
สินค้า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

ผู้เขียน : บาลานซ์(ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

220.00

Favorites
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

230.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

3.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

70.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

190.00

Favorites