ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ (ปรับปรุงใหม่ 2556) : B2S บีทูเอส
ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ (ปรับปรุงใหม่ 2556)

ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการ พัสดุ (ปรับปรุงใหม่ 2556)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 พร้อมคำอธิบายและสรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 พร้อมแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 108 ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ สรุปประเด็นปัญหา ข้อหารือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2555 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ใช้ในปัจจุบัน ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พร้อเฉลย เหมาะสำหรับ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วมงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนตำแหน่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนในทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ วิชาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ผู้เขียน : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม

ผู้แปล : --

คะแนนนิยม :

ราคา : 158.00

 

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า

: 9786162371622   (ISBN)

สำนักพิมพ์ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง บจก.
หมวด : กฏหมาย
ขนาด : 18.5 x 26 x 1.8
จำนวนหน้า : 158  หน้า
น้ำหนัก : - กรัม
ชนิดปก : ปกอ่อน
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

 

รายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ เนื้อหาประกอบด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 พร้อมคำอธิบายและสรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 พร้อมแนวทาง การปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 108 ปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ สรุปประเด็นปัญหา ข้อหารือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2555 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ใช้ในปัจจุบัน ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พร้อเฉลย เหมาะสำหรับ ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการร่วมงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็นคู่มือในการสอบเลื่อนตำแหน่ง สำหรับข้าราชการพลเรือนในทุกกระทรวง ทบวง กรม ใช้ในการเตรียมสอบเข้ารับราชการ วิชาความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนนิยม

ให้คะแนนนิยม :
ชื่อ :
อีเมล์ :
ความคิดเห็น :
 
ใส่รหัสที่แสดงอยู่นี้ :

 
สินค้า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง

ผู้เขียน : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)

220.00

Favorites
สินค้า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับเตรียมสอบ)

ผู้เขียน : บาลานซ์(ติวเตอร์หมู), พัฒนพงษ์ เลขะโฆษ

220.00

Favorites
สินค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. หยุด แสงอุทัย

230.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน)

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

3.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ , เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

70.00

Favorites
สินค้า ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เล่มกลาง ปกอ่อน) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

ผู้เขียน : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธุ์ ชอบน้ำตาล

190.00

Favorites