นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท บีทูเอส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

หมายเหตุ

1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้

   เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อ เจ้าหน้าที่บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง บีทูเอส สาขาเซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 7 โทร. 02-655-6179 ( ในเวลาทำการปกติของสาขา และเพียงสาขาเดียวเท่านั้น )

เจ้าหน้าที่บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง บีทูเอส สาขาเซ็นทรัล ชิดลม 1027 อาคารสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

   เปลี่ยนผ่าน ทีเอ็นที เอ็กซ์เพลส เวิล์ดไวด์ โดยลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง เพื่อ ประสานงานกับ ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวด์ ในการรับสินค้าที่ขอเปลี่ยน พร้อมเอกสารในการสั่งซื้อ และส่งสินค้า (Air Way Bill)

   เปลี่ยนผ่าน ไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า

   การรับเปลี่ยนสินค้าผ่าน ทีเอ็นที เอ็กซ์เพลส เวิล์ดไวด์ และ ไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่า เจ้าหน้าที่บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง จะตรวจสอบสภาพสินค้า และจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า

2. การรับคืนสินค้า บริษัท บีทูเอส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่ทางบริษัท บีทูเอส จำกัด ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า

   2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต : คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต

   2.2 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

      - ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า

      - ลูกค้าคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย หรือ TNT : โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ ทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(ถ้ามี)

3. ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง

4. บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่ บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง โทร. 02-655-6179 ( ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 18.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:b2sonlineshopping@b2s.co.th กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า

     - ป้ายที่อยู่จากทีเอ็นที ในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ

     - ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

     - Pay in/Bank slip การโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต