ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท บีทูเอส จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซด์ www.b2s.co.th ขึ้น เพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับ และตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซด์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซด์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

    1.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซด์

    1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด

    1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

    1.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login Name รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

    1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

    1.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login Name และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม

   1.7 ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซด์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น

    2.1 เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซด์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซด์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซด์ดังกล่าว

3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา และสิทธิบัตร

    3.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด

    3.2 เนื้อหา และรูปภาพบนเว็บไซด์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซด์นี้

    3.3 บริษัทฯ เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่ B2S info line ( 1 คู่สาย ) 0-2101-7182. (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซด์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

บริษัทฯ จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซด์ จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท บีทูเอส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่าน อาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และเจ้าหน้าที่บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง ของบริษัทฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ บริษัทฯ อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกง หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าว เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้ง บริษัทฯ เอง จากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฏหมาย

6. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ยินดีรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซด์ สินค้าและบริการของริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว จะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ ใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยง ชื่อ นามสกุล ของท่าน กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

   1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ในภายในเว็บไซด์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท บีทูเอส จำกัด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

   2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซด์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้น อาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

   3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซด์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชี ในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินด้วยการโอนเงินสด ผ่านทางบัญชีธนาคารที่ระบุไว้

(หากชำระเงินด้วยการโอนเงินสดจะต้องทำการโอนภายใน 3 วัน หากเลยกำหนดระบบจะยกเลิกรายการที่สั่งอัตโนมัติ)

      - ธนาคารกรุงเทพ สาขา จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ สีลม บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 054-0-24979-4

      - ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 789-2-19487-9

      - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 065-2-48335-3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย
โดยสามารถส่งหลักฐานมาที่ E-mail: b2sonlineshopping@b2s.co.th หรือ Fax: 02-655-6180

   4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้น ยังเป็นของบริษัทฯ ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการ จนครบจำนวน

 

7. FAQ

 

Q : ต้องทำอย่างไรหากต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าที่ได้ส่งไปแล้ว
A : ทางเรามีนโยบายบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงท่านโดยเร็วที่สุด ดังนั้นหากท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ (รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า การเปลี่ยนวิธีการจัดส่ง และการเพิ่ม หรือยกเลิกรายการสินค้า) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ บีทูเอส ออนไลน์ ช้อปปิ้ง ที่หมายเลข 02-655-6179 ภายใน 1 ชม. หลังทำการสั่งซื้อ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

 

Q : เมื่อสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้อย่างไร
A : ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์สั่งซื้อสินค้าของท่าน โดย คลิกที่นี่

 

Q : หากลืมชื่อผู้ใช้ ( Username ) หรือรหัสผ่าน (Password) จะทำอย่างไร
A : กรณีลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน กรุณา คลิกที่นี่ และกรอกอีเมล์ของท่าน เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password)

 

Q : หากต้องการรับข่าวสาร หรือยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมล์ จะทำอย่างไร
A : การรับข่าวสาร สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ทำเครื่องหมาย x หน้าช่อง “ขอรับข่าวสารจากบีทูเอส” ในช่วงที่ทำการสร้างบัญชีครั้งแรก 2. กรอกอีเมล์แอดเดรสของท่าน ในช่อง “กรอกอีเมล์ของท่านที่นี่” ตำแหน่ง การยกเลิกรับข่าวสาร สามารถทำได้โดยกดยกเลิกรับข่าวสารจากหน้าข่าวสารที่ท่านได้รับ

 

Q : สินค้าจากB2S Online Shopping จะสามารถจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่
A : บริษัทฯ มีความตั้งใจในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน แต่ขณะนี้เรายังคงสามารถจัดส่งสินค้าได้เฉพาะ ภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะทำการดำเนินการแจ้งให้ทราบทันที

 

Q : ต้องการซื้อสินค้า แต่ไม่สะดวกเดินทาง ไปติดต่อที่สาขา สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
A : ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดที่อยู่ ที่สามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน โดยแจ้งความประสงค์ได้ในระหว่าง ที่ทำการกรอกข้อมูล ในหน้าการกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ จะคิดค่าจัดส่ง ตามระยะทาง และลักษณะของการจัดส่ง เช่น ส่งแบบมาตรฐาน หรือส่งแบบด่วน

 

Q : ต้องการแก้ไขใบกำกับภาษี ต้องติดต่อที่ไหน
A : สามารถนำใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้อง ไปที่บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลชิดลม ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ณ จุดรับชำระเงิน (Cashier)

 

Q : ต้องการสมัครสมาชิกThe 1 Card ติดต่อที่ไหน
A : ท่านสามารถสมัครได้หลายช่องทางดังนี้

1. สมัครได้ที่ร้านบีทูเอส ทุกสาขา (ยกเว้น Magazine Corner)
2. สมัครได้ที่เคาน์เตอร์ The 1 Card ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ทุกสาขา
3. สมัครได้ที่เว็บไซด์ ของ The 1 Card www.the-1-card.com สอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ Call Center The 1 Card โทร. 0-2660-1000 โดยการสมัครสมาชิก The 1 Card ปกติจะเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท หรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียม ในช่วงระยะเวลาที่บางสาขา จัดรายการส่งเสริมการขาย ให้สมัครบัตรฟรี

 

Q : Wish List คืออะไร
A : รายการโปรด สินค้าที่ลูกค้าเลือกไว้เพื่อรอการสั่งซื้อ หรือสินค้าดังกล่าวไม่มีในStockสินค้า โดยบีทูเอสจะพิจารณาดำเนินการจัดหาสินค้าดังกล่าว ให้แก่ลูกค้าในภายหลัง

 

Q : Special Request คืออะไร
A : สินค้าที่ลูกค้าสนใจเป็นพิเศษ และไม่มีในรายการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซด์

 

Q : Promotion หน้าร้าน และ Online สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่
A : บีทูเอส ขอสงวนสิทธิ์ ในเรื่องของราคา และ การจัดรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่มีการสั่งซื้อสินค้า ผ่านระบบออนไลน์ บนเว็บไซด์บีทูเอส (Online B2S Shopping) ไม่สามารถนำราคา และการจัดรายการส่งเสริมการขาย ( In-store Promotion) ณ ร้านบีทูเอส มาใช้ร่วมกันได้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ B2S info line (1 คู่สาย ) โทร. 02-101-7182 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.