บัตรเครดิต KTC

เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืน 18%

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี“) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก“) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม“) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC-Royal Orchid Plus ทุกประเภท , KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BQ4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.ktc.co.th/bq4 ภายในวันที่ 1 กันยายน2564 –31 ธันวาคม 2564 (“ระยะเวลารายการ“) เท่านั้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
  3. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ“) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนำยอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และ ตัดคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯ ใบแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้นับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ เป็นต้นไป
  4. กรณีสมาชิกทำรายการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดการทำรายการที่สมบูรณ์ในครั้งแรกสุด และบัตรเครดิตใบแรกสุด เป็นสำคัญ

5.กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (“บัตรฯ“) ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะนายอดใช้จ่ายรวมจากบัตรฯ ทุกใบที่ร่วมรายการ และ ตัดคะแนนสะสมเฉพาะจากบัตรฯใบแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสาเร็จตามเงื่อนไขที่กาหนด มาคานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้นับตั้งแต่เดือนที่สมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ เป็นต้นไป

6.สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 500 บาท สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมจานวนทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด

7.กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคานวณจานวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้

8.การคานวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคานวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคานวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสม ทุกๆ 500 คะแนน ต่อการมอบเครดิตเงินคืน 18% เข้าบัญชีบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กาหนด

9.ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กาหนดในรายการนี้เท่านั้น

10.สมาชิกที่ประสงค์จะโอนคะแนนสะสมจากบัตรฯ อื่นๆ ของสมาชิก มายังบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะต้องดาเนินการโอนคะแนนสะสมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 30 ก.ย2564, … , 31 ธ.ค.2564)

11.ขอสงวนสิทธิ์ไม่นาดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคานวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

12.การคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นั้น เคทีซีจะคานวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนปฏิทิน ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารายการนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสาเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกาหนด 13.เคทีซีจะทาการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่ใช้ลงทะเบียนของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน ตามระยะเวลารายการ (หลังจาก 60 วันนับจากวันที่ 30 ก.ย2564, … , 31 ธ.ค.2564)

เงื่อนไขรายการบริการผ่อนชาระกับบัตร KTC 0.69%

1.รายการส่งเสริมการขาย(“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC(“บัตรฯ”) สาขา ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน2564 –31 ธันวาคม 2564  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2.ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE,KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3.ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0.69% นาน 3 เดือน เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ สาขา ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยต้องมียอดรวมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

4.ขอสงวนสิทธิ์ไม่นาดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการrefund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

5.สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับบริการผ่อนชาระกับบัตรKTC 0.69% ต่อเดือน นาน 3 เดือน ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการที่ KTC PHONE 02-123 5000 ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อสั่งซื้อครบ 599 บาท
การห่อบับเบิ้ล 3 ชั้น เพื่อการป้องระหว่างขนส่ง
การันตีสินค้าของแท้
คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน