• ช้อปครบ 299 ส่งฟรี
  • ชำระเงินปลอดภัย

คุณยังไม่มีสินค้าในตะกร้า

Blog - SCB0_deejung

โดย admin b2s 26/6/2020 09:33

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท

(ระยะเวลา 26 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63)

*เฉพาะแบ่งจ่ายตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท/ ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ SMS ลงทะเบียน พิมพ์ B2S ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่ 4545454

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ B2S ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-31 ก.ค. 20

• แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 5,000-9,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท, แบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 10,000-19,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, แบ่งจ่าย/เซลล์สลิป ครบทุก 20,000บาท รับเครดิตเงินคืน 700 บาท  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ B2S เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้รับข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ และมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ B2S ทุกสาขา

• รับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อสินค้าราคารวมกัน ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ร่วมรายการทุกชิ้นทั้งร้าน)

• ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังจบรายการแล้วภายใน 90 วันโดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

•จำนวนค่าใช้จ่ายที่เป็นเศษสตางค์จะไม่นำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืน

• รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

• การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที

• กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจากตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามประกาศของธนาคารที่กำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

• กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดโดยจะต้องชำระยอดแบ่งจ่ายที่คงค้างทั้งหมด

• การให้สิทธิประโยชน์ และ การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่มีสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

• ธนาคารและ B2S มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ B2S เป็นที่สุด          

•โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการและจำนวนงวดในการแบ่งจ่าย ได้จากพนักงานขายหรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคารก่อนทำรายการ ณ จุดขาย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777